Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Громадські організації

У Військовому інституті створена система виховання, що формує лідера військового колективу, з необхідними йому військово-професійними, морально-психологічними та етичними якостями командира (начальника). Створено дієву систему роботи з молодими офіцерами для їх мотивації до військово-професійної діяльності. Усі вони діють в межах норм визначених Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання” від 22.03.2012 № 4572-IV, який визначає громадську організацію як “громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи”, тобто це одна з організаційно-правових форм громадських об'єднань в Україні та іншими нормативно-правовими актами.

За ініціативою Ради ветеранів Університету 18 грудня 2015 року представники студентів, курсантів, професорсько-викладацького складу, адміністрації, навчально-допоміжного персоналу та ветерани Університету (всього 540 осіб) провели Перший Громадянський форум Київського національного університету імені Тараса Шевченка на тему: “Відчуття єдиної університетської родини”.

В обговоренні теми Форуму на секційних засіданнях взяли участь 87 осіб. Виступи були спрямовані на оновлення та актуалізацію громадянського життя в Університеті у відповідь на різнопланові виклики в Україні. Започаткувалося переосмислення участі та ролі кожного члена громади в цьому процесі.

Учасники Форуму сформулювали завдання університетської громади на 2016 рік – рік 25-річчя незалежності України.

Було визначено головні завдання щодо військово-патріотичного виховання та цивільного захисту:

1. З метою набуття навичок первинної військової та медичної підготовки, розвитку й підтримки кращих державно-патріотичних та бойових традицій і відповідно до “Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки” сприяти повноцінному функціонуванню Студентської гвардії КНУ та інших патріотичних ініціатив університетської спільноти.

Відповідальні: проректор В.В. Шамрай,Військовий інститут, Студпарламент Університету,

Студгвардія Університету

Термін виконання: до травня 2016 року

Форма контролю: презентація громадських об’єднань

Інформація: веб-сайти, соціальні мережі, ЗМІ

2. Внести на розгляд ректорату, Вченої ради Університету питання організації цивільного захисту навчального закладу відповідно до Кодексу Цивільного захисту України, затвердженого Законом України № 5403 від 2 жовтня 2012 року (зі змінами) та вимогами Міністерства освіти і науки України.

Відповідальні: Оргкомітет Форуму, начальник Штабу цивільного захисту Університету Т.Г. Жовтобрюх

Термін виконання: лютий 2016 року

Форма контролю: рішення Вченої ради Університету

Інформація: веб-сайти, соціальні мережі, ЗМІ

3. Внести на розгляд ректорату, Вченої ради Університету та громадських організацій Університету питання про встановлення в Університеті меморіальної дошки студентам, загиблим у боях під Крутами 29 січня 1918 року, на пошанування патріотизму й жертовності у боротьбі за незалежну Україну.

Відповідальні: Оргкомітет Форуму Університету

Термін виконання: лютий 2016 року

Форма контролю: рішення Вченої ради Університету

Інформація: веб-сайти, соціальні мережі, ЗМІ

4. Створити в Університеті позаштатний Консультативний центр для проведення заходів із психологічної, соціальної та правової підтримки учасників і ветеранів АТО, ветеранів Університету .

Відповідальні: Рада ветеранів Університету,

громадські організації юридичного факультету та факультету психології

Термін виконання: березень 2016 року

Форма контролю: презентація Центру

Інформація: веб-сайти, соціальні мережі, ЗМІ

Для ефективної реалізації цієї роботи активно діють громадські організації інституту:

 • Рада офіцерів;
 • Рада сержантів;
 • Курсантська рада;
 • Рада ветеранів;
 • Спілка учасників антитерористичної операції (АТО).

На факультетах існує система наставництва. Активно впроваджуються завдання міністра оборони України щодо залучення до навчання та виховання майбутніх офіцерів учасників АТО, які мають бойовий досвід та надають допомогу в організації навчально-виховного процесу, в службовому становленні молодих офіцерів.

Діяльність громадських організацій Військового інституту нерозривно пов’язана з військово-патріотичним вихованням, основні зусилля якого, зосередженні на формуванні у військовослужбовців активної громадянської позиції, військово-професійних, морально-психологічних і фізичних якостей, постійної готовності до захисту Вітчизни.

Рада офіцерів

Голова Ради офіцерів
полковник СИЗОВ Алім Іванович

Рада офіцерів є постійно діючим громадським органом офіцерського складу Збройних Сил України, який на добровільних та демократичних засадах обирається зборами офіцерів.

Ради офіцерів створюються з метою збереження та розвитку військових традицій, захисту законних соціальних, духовних та інших спільних інтересів військовослужбовців, членів їхніх сімей, ветеранів військової служби.

Ради офіцерів сприяють діяльності Збройних Сил України, розвитку кращих військово-патріотичних традицій, забезпеченню соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, ветеранів військової служби, реалізації їх конституційних прав, військово-патріотичному вихованню військовослужбовців та громадян держави, формуванню позитивного іміджу Збройних Сил України.

Основними завданнями, що покладаються на Раду офіцерів, є:

 • сприяння розвитку Збройних Сил України, підтриманню бойової готовності, виконанню завдань за призначенням, збереженню матеріальних цінностей, удосконаленню професійної майстерності та бойового вишколу;
 • надання допомоги командирам у роботі щодо згуртування офіцерських колективів, дотримання морально-етичних норм Кодексу честі офіцера Збройних Сил України;
 • підвищення активності офіцерів у виконанні громадянських і службових обов’язків, підтримання кращих традицій та товариських відносин в офіцерських колективах, виховання шанобливого ставлення до усього офіцерського корпусу, культивування понять офіцерської честі й гідності, порядності, гордості за належність до Збройних Сил України;
 • відстоювання конституційних прав і свобод офіцерів та членів їхніх сімей, забезпечення соціально-правового захисту офіцерів;


Рада сержантів

Рада сержантів є виборним, постійно діючим громадським органом сержантського складу для підтримання традицій військових частин, підняття рівня відповідальності, захисту честі та гідності сержантів, створення атмосфери відвертості й взаємної довіри, військового товариства в колективах, нетерпимості до негативних проявів та порушень військової дисципліни (наказ начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України від 29.10.05 № 166).

Мета діяльності Ради сержантів – сприяння вихованню у сержантського складу Збройних Сил України почуття честі й гідності, загальної та військової культури, формування високих морально-етичних засад поведінки, відповідальності за свій внесок у навчання та виховання особового складу, підтримання військової дисципліни, організованості й порядку.

Діяльність Ради сержантів сприяє сумлінному і чесному виконанню військового обов’язку, неухильному додержанню Конституції України та законів України, Військової присяги, статутів Збройних Сил України, соціальної справедливості, згуртуванню військових колективів, забезпеченню поваги у взаємостосунках між військовослужбовцями та громадському впливу на порушників військової дисципліни.

Завданням Ради сержантів є:

 • зміцнення авторитету сержантського складу Збройних Сил України;
 • виховання сержантів і старшин (далі – сержантів) у дусі високої відповідальності перед Українським народом за постійну готовність до захисту Батьківщини, формування високих професійних, ділових і моральних якостей, активності і відповідальності за виконання службових та громадських обов’язків;
 • формування понять сержантської честі й гідності, порядності й благородства, гордості за належність до Збройних Сил України, підтримання традицій військового товариства;
 • вивчення, узагальнення та висвітлення передового досвіду роботи сержантів;
 • розгляд кандидатур сержантів та клопотання перед командуванням про заохочення, присвоєння чергових військових звань, призначень на посади;
 • формування у сержантського складу високої дисциплінованості, уміння діяти енергійно і цілеспрямовано, виявляти ініціативу і творчість;
 • розгляд конфліктних ситуацій, вжиття заходів, відповідно до статутів Збройних Сил України та законодавства України, щодо захисту особистості сержанта від грубощів, свавілля та приниження його гідності;
 • сприяння забезпеченню правового та соціального захисту сержантів і членів їхніх сімей, допомога у розв’язанні побутових проблем.

Курсантська Рада

У вищих навчальних закладах та їх структурних підрозділах діє студентське самоврядування, що забезпечує захист прав й інтересів осіб, які навчаються, та їхню участь в управлінні вищим навчальним закладом.

(із Закону України “Про вищу освіту”)

Діяльність органів курсантського самоврядування направлена на вдосконалення навчально-виховного процесу, забезпечення виховання духовності та культури курсантів, зростання в молоді соціальної активності.

(із наказу Міністра оборони України від 20.03.06 № 149)

Найвищим виконавчим органом курсантського самоврядування Військового інституту є Курсантська Рада

Основними завданнями Курсантської (студентської) Ради Військового інституту є:

 • захист прав та інтересів курсантів;
 • забезпечення виконання курсантами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності курсантів;
 • створення позитивного іміджу Університету та Військового інституту у суспільстві;
 • сприяння у створенні необхідних умов для проживання, оздоровлення та відпочинку курсантів;
 • активна участь у військово-патріотичній та спортивно-масовій роботі;
 • створення різноманітних гуртків, товариств, клубів за інтересами;
 • організація взаємодії з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними громадськими організаціями у межах чинного законодавства;
 • сприяння проведенню серед курсантів соціологічних досліджень.

Рада ветеранів

Голова Ради ветеранів, учасник бойових дій у Демократичній республіці Афганістані
полковник запасу ДОРОХОВ Микола Сергійович

Організація ветеранів Військового інституту є добровільним громадським об’єднанням ветеранів війни, військової служби та праці, які проходили військову службу й працювали (працюють) у Військовому інституті.

Організація ветеранів Військового інституту є складовою частиною організації ветеранів війни і праці Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона керується у своїй роботі Конституцією України, законами України “Про громадські об‘єднання” (2012 р.), “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (1993 р. із змінами), “Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист” (1998 р.), “Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні” (2000 р.), “Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (1991 р. із змінами).

Для досягнення основної мети Рада ветеранів забезпечує виконання таких завдань та функцій:

1. Проведення виховної роботи серед молоді щодо формування професійних, патріотичних та моральних якостей у студентів та курсантів, офіцерів усіх ланок, відповідального ставлення їх до виконання своїх обов’язків.

2. Забезпечення організаційної роботи з ветеранами, ведення обліку ветеранів та здійснення їх прийому.

3. Виконуючи свої представницькі функції Рада ветеранів здійснює контроль за виконанням законів про права і пільги ветеранів; у разі виявлення порушень звертається у відповідні інстанції; захищаючи законні права ветеранів інституту.

4. Сприяння та участь у пропаганді серед молоді традицій Військового інституту та Збройних Сил України, проведення спільно з керівництвом урочистих заходів з нагоди державних свят, визначних подій та ювілейних дат.

Спілка учасників антитерористичної операції (АТО)

Голова Спілки учасників АТО, учасник бойових дій у Донецькій та Луганській областях
полковник МАСЬ Наталія Миколаївна

Спілка створена 10 грудня 2015 року з метою сприяння консолідації і координації зусиль учасників АТО Військового інституту, їх об’єднання у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей у забезпеченні захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі і для сприяння вирішення житлових проблем, тощо.

Основними завданнями Спілки є:

брати участь у громадсько-політичній діяльності;

сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно ветеранів АТО та сімей загиблих, вдосконаленні системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства;

сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Спілки і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності;

сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Спілки та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем;

сприяння впровадженню принципів вірності бойовим традиціям і братерства, ділового співробітництва між членами Спілки;

брати активну участь в установленому порядку в організації виховання у молоді та підлітків високих морально-етичних якостей, патріотизму, готовності до захисту України; сприяти розшуку військовополонених і тих, хто безвісті пропав;

здійснювати гуманітарні зв’язки з організаціями ветеранів війни, АТО та іноземних держав;

сприяти мирному врегулюванню конфліктів, розповсюдженню міжнародного гуманітарного права;

сприяти розвитку та реалізації громадянської свідомості, що ґрунтується на національних інтересах держави та загальнолюдських цінностях;

проведення систематичних заходів щодо захисту прав та інтересів своїх членів в досягненні поставленої мети.