Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Навчальна робота


Організація освітної діяльності у Військовому інституті

Освітня діяльність у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – ВІКНУ) реалізується як освітній процес, проводиться з метою забезпечення здобуття вищої освіти, задоволення інших освітніх потреб курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів та здійснюється на підставі ліцензії на провадження освітньої діяльності КНУТШ серія АЕ № 636455 від 09.06.2015 та сертифікатів про акредитацію, передбачає видачу випускникам ВІКНУ документів про вищу освіту за акредитованими освітніми програмами.

Освітня діяльність ВІКНУ спрямована на організацію, забезпечення (навчально-методичне, кадрове, інформаційне, матеріально-технічне (логістичне) забезпечення тощо) та реалізацію освітнього процесу.

Підготовка військових фахівців у ВІКНУ здійснюється за очною (денною) та заочною (дистанційною) формами здобуття освіти шляхом реалізації стандартів вищої освіти.

Освітній процес у ВІКНУ спрямований на реалізацію стандартів освітньої діяльності та вищої освіти як сукупності вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВІКНУ за освітніми ступенями “бакалавр” та “магістр” в межах кожної спеціальності (спеціалізації), за якими здійснюється підготовка військових фахівців у ВІКНУ. Мовою освітнього процесу у ВІКНУ є державна мова.

Освітній процес у ВІКНУ провадиться через систему науково-методичних, педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та набуття компетентностей особами, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітній процес у ВІКНУ базується на принципах науковості, гуманізму, демократизму, послідовності та безперервності, незалежності від втручання будь-яких політичних партій, рухів, інших громадських та релігійних організацій і здійснюється на засадах компетентнісного підходу.

Освітній процес у ВІКНУ забезпечує можливість здобуття курсантами, слухачами, студентами, ад'юнктами компетентностей у гуманітарній, соціальній, науково-природничій, технічній та військовій сферах, необхідних для професійної діяльності та їх інтелектуального, морального, духовного, естетичного і фізичного розвитку.

Освітня діяльність у ВІКНУ організується та проводиться згідно з:

Законом України “Про освіту”;

Законом України “Про вищу освіту”;

Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266;

Ліцензійними вимогами провадження освітньої діяльності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 № 1187;

Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800;

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності”;

Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48;

Інструкцією про порядок заміщення на конкурсній основі вакантних посад науково-педагогічних працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства оборони України, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 19.10.2016 № 542/1255;

Положенням про військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти, затвердженим спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2018 № 910/412;

Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289;

Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 08.05.2002 № 155/291;

Положенням про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4;

Положенням про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472;

наказом Міністерства оборони України від 12.11.2020 № 412 “Про організацію підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у закладах фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”;

Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360;

Інструкцією про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5;

Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 № 490;

наказом Міністра оборони України від 30.11.2020 № 448 “Про організацію та проведення курсів професійної військової освіти та підвищення кваліфікації військовослужбовців та працівників Збройних Сил України у 2021-2022 роках”;

Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 22.02.2017 № 280;

наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 31.08.2018 № 716-32 “Про введення в дію Положення про організацію освітнього процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка”;

наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 12.06.2020 № 384-32 “Про введення в дію Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”;

наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 08.07.2020 № 465-32 “Про введення в дію Положення про опитування здобувачів освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету імені Тараса Шевченка”;

наказом ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 10.03.2020 № 197-32 “Про введення в дію Положення про систему виявлення та запобігання академічному плагіату у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”;

Положенням про Військовий інститут, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 22.04.2014 № 483/260 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 22.05.2019 № 705/260);

Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ухваленим на засіданні Вченої ради Військового інституту (протокол № 15 від 06.06.2016) та затвердженого начальником ВІКНУ 10.06.2016;

наказом Міністра оборони України від 05.08.2021 № 225 “Про затвердження Інструкції з фізичної підготовки в системі Міністерства оборони України”;

Методичними рекомендаціями з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженими першим заступником Міністра оборони України 16.04.2016;

щорічними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України щодо прийому на навчання у відповідному році;

іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України, наказами ректора КНУТШ й начальника Військового інституту.

наказ Про організаціюосвітньої діяльностіВійськового інституту у 2022/2023навчальному році

Навчальна діяльність Військового інституту

Навчальна діяльність є основною складовою освітнього процесу у ВІКНУ і включає в себе заходи командування ВІКНУ та його структурних підрозділів, науково-педагогічних працівників з питань підготовки за фахом курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів, організації і науково-методичного забезпечення всіх форм навчальної діяльності та видів навчальних занять, проведення їх атестування.

Головним завданням ВІКНУ в навчальній діяльності є: якісна організація освітньої діяльності з метою виконання державного замовлення з підготовки військових фахівців за умов забезпечення відповідності параметрів військової освіти стандартам освітньої діяльності і вищої освіти та оцінювання знань тих, хто навчається, за кредитно-модульною системою організації освітнього процесу.

Навчальна діяльність у ВІКНУ спрямована на виконання заходів із питань підготовки за фахом курсантів (слухачів, громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, студентів із числа військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу), організацію і методичне забезпечення всіх форм навчальної діяльності та видів навчальних занять, проведення діагностики результатів навчання та забезпечення заходів ситеми якості освіти та освітнього процесу у ВІКНУ.

Навчальна діяльність у ВІКНУ проводиться в таких організаційних формах: навчальні заняття, самостійна робота курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів, практична підготовка, контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у ВІКНУ є: лекція, семінарське, групове, практичне, лабораторне заняття, групова вправа, тренування, індивідуальне заняття, тактичне (тактико-спеціальне, тактико-стройове) заняття та навчання, КШН та воєнна (воєнно-спеціальна) гра, консультація тощо.

Планування та облік навчальної діяльності науково-педагогічних працівників проводиться згідно з Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 08.05.2002 № 155/291.Методична діяльність Військового інституту

Методична діяльність у ВІКНУ є складовою частиною освітнього процесу.

Основними завданнями методичної діяльності ВІКНУ є:

 • науково-методичне забезпечення організації, проведення та управління якістю освітнього процесу;
 • підвищення методичної майстерності керівного складу, науково-педагогічних працівників, командирів підрозділів курсантів, слухачів, студентів ВІКНУ;
 • удосконалення методики, форм та технологій проведення всіх видів навчальних занять тощо.

Основними формами методичної діяльності у ВІКНУ є:

 • проведення навчально-методичних (методичних) зборів (до 5 діб), нарад, науково-методичних конференцій та семінарів;
 • засідання вчених (методичних) рад ВІКНУ та факультетів;
 • засідання кафедр з розгляду питань методики навчання та виховання курсантів, слухачів, студентів, ад'юнктів;
 • інструкторсько-методичні, показові, відкриті та пробні заняття;
 • лекції, доповіді, повідомлення з питань методики навчання, загальної та військової педагогіки та психології;
 • розроблення і вдосконалення навчально-методичних матеріалів, вдосконалення матеріально-технічного (логістичного) забезпечення освітнього процесу;
 • проведення педагогічних (методичних) експериментів і втілення їх результатів в освітній процес, вивчення та реалізація в освітньому процесі вимог керівних документів, передового педагогічного досвіду та досвіду бойової підготовки військ (сил);
 • розроблення пропозицій щодо вдосконалення освітніх програм підготовки військових фахівців, вимог до системи забезпечення якості вищої освіти, навчальних планів, програм (робочих програм) навчальних дисциплін;
 • розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо планування роботи науково-педагогічних працівників, курсантів, слухачів, студентів;
 • взаємні та контрольні відвідування навчальних занять.

Базову фундаментальну підготовку майбутні офіцери проходять в інститутах і факультетах Університету. До підготовки залучається науково-педагогічні працівники та навчальна матеріально-технічна база інститутів та факультетів Університету (аудиторії, лекційні зали, спеціалізовані класи, кабінети, бібліотеки, викладацькі кімнати, спортивний комплекс із басейном, поліграфічна база, підручники та навчальні посібники, наукова та довідкова література).

Військово-спеціальну підготовку військових фахівців забезпечує Військовий інститут.

Перелік освітніх програм, за якими проводиться підготовка військових фахівців у ВІКНУ:

Спеціальність

Освітній ступінь

Освітня програма

035 Філологія

Бакалавр

Військовий переклад

Магістр

Лінгвістичне забезпечення військ

052 Політологія

Бакалавр

Воєнна політологія

Магістр

Воєнна політологія та військово-професійна діяльність

053 Психологія

Бакалавр

Військова психологія

Магістр

Психологія військово-професійної діяльності

061 Журналістика

Бакалавр

Військова журналістика та соціальні комунікації

Магістр

Інформаційно-медійне забезпечення військ (сил)

071 Облік і оподаткування (з 2022 року)

Бакалавр

Внутрішній аудит

Магістр

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Бакалавр

Фінанси та військова економіка

Магістр

081 Право

Бакалавр

Правоохоронна діяльність в Збройних Силах України

Магістр

Бакалавр

Цивільно-військові відносини

Магістр

193 Геодезія та землеустрій

Бакалавр

Геоінформаційні системи і технології

Магістр

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Бакалавр

Зарубіжна воєнна інформація

Магістр

Міжнародні комунікації у воєнній сфері

Перелік освітніх програм, за якими проводиться підготовка військових фахівців у ВІКНУ:Навчальні заняття проводяться відповідно до розкладу занять в навчальних аудиторіях, комп'ютерних класах, лабораторіях ВІКНУ та на базових факультетах (в інститутах) КНУТШ.


Організація освітнього процесу при заочній формі навчання здійснюється як для слухачів, які навчаються для здобуття освітнього ступеня “магістр”, так і для студентів, які навчаються для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” (військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського (старшинського) складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, та отримали поранення під час виконання службових обов’язків у районі проведення бойових дій).

Термін заочного навчання встановлений:

 • для здобуття освітнього ступеня “магістр” – 1 рік 10 місяців;

 • для здобуття освітнього ступеня “бакалавр” – 4 роки 10 місяців.

Заочна форма навчання у ВІКНУ реалізується шляхом проведення навчальних зборів і самостійної роботи слухачів (студентів) у період між навчальними зборами. Тривалість зборів – до трьох місяців у навчальному році.

Самостійна робота курсантів (слухачів, студентів) проводиться відповідно до вимог Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4, Положення про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого начальником ВІКНУ 10.06.2016, згідно з розпорядком дня ВІКНУ та розкладом занять у навчальних аудиторіях, комп’ютерних класах, лабораторіях та читальному залі бібліотеки ВІКНУ, у читальних залах базових факультетів (інститутів) КНУТШ, Наукової бібліотеки імені М. Максимовича, Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського, а також дистанційно, за допомогою мережі Internet.

Практична підготовка курсантів ВІКНУ проводиться в наступних формах:

 • Первинна військово-професійна підготовка курсантів 1-го року навчання (ПВПП) – за окремою План-програмою (до початку навчального року за рахунок часу, який не зараховується до загального (календарного) обсягу часу підготовки освітнього рівня “бакалавр”) (серпень);

 • Практична підготовка за програмою L-1A Модуль Бойова система виживання воїнів курсантів 1-го року навчання (1 семестр, січень);

 • Практична підготовка за програмою L-1A (командир відділення) курсантів 1-го року навчання (2 семестр, липень);

 • Навчальна практика за програмою L-1A курсантів 2-го року навчання на посаді командира відділення (3 семестр, січень);

 • Практична підготовка за програмою L-1В (командир взводу) курсантів 2-го року навчання (4 семестр, серпень);

 • Навчальна практика за програмою L-1В курсантів 3-го року навчання на посаді командира взводу (5 семестр, січень);

 • Навчальна практика за фахом курсантів 3-го року навчання (6 семестр, липень);

 • Військове стажування за фахом курсантів “Посилена підготовка випускників” 4-го року навчання (7 семестр, січень-лютий);

 • Курс професійної військової освіти L-1С (Модуль 1-2) (9 семестр, серпень);

 • Курс професійної військової освіти L-1С (Модуль 3-4, КШН) (9-10 семестр, січень-лютий);

 • Військове стажування за фахом (10 семестр, серпень).

Практична підготовка курсантів за освітнім рівнем бакалавр здійснюється на підставі Професійної програми підготовки офіцера тактичного рівня за стандартами НАТО (L-1A, L-1В).

Практична підготовка курсантів за освітнім рівнем “магістр” здійснюється на підставі “План-програми курсу професійної військової освіти за спеціальністю (спеціалізацією) за стандартами НАТО (L-1C).

Контрольні заходи.

Контроль відвідування занять, складання курсантами (слухачами) заліків, екзаменів здійснювати згідно з “Алгоритмом контролю відвідування поточних занять, заліків, екзаменів курсантами, слухачами та організації семестрової звітності”, затвердженого “Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Оцінювання знань курсантів (слухачів, студентів) здійснюється відповідно до вимог Положення про порядок оцінювання знань курсантів (студентів), слухачів та громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу за кредитно-модульною системою організації навчального процесу, затвердженого “Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка”.

Організація військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу

Військова підготовка студентів запасу проводиться за відповідними військово-обліковими спеціальностями методом військового дня (9 годин щотижнево (6–7 годин аудиторних занять під керівництвом викладача та 3–2 години самостійних занять) протягом двох навчальних років.

Підсумковий контроль організується:

 • залік – 1-ий, 2-ий, 3-ій семестри;

 • семестровий екзамен – 4-ий семестри;

 • навчальний збір проводиться по закінченню першого та другого року навчання;

 • випускний екзамен – під час проведення навчального збору.