Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Навчальний відділ

Навчальний відділ Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – НВ) здійснює планування, організацію й контроль освітнього процесу, надає допомогу в організації освітнього процесу навчально-науковим структурним підрозділам, узагальнює досвід методичної роботи, надає методичні рекомендації науково-педагогічним працівникам Військового інституту, вносить заступнику начальника інституту з навчальної роботи пропозиції щодо вдосконалення навчальної та методичної роботи.

Відділ підпорядковується заступнику начальника інституту з навчальної роботи.

Основними завданнями діяльності НВ є:

 • організація роботи щодо розробки проектів навчальних планів і програм й інших документів планування освітнього процесу для мирного часу та на особливий період;
 • розробка розкладу навчальних занять;
 • планування використання аудиторного фонду;
 • планування й організація методичної роботи у Військовому інституті;
 • організація й проведення в інтересах освітнього процесу методичних зборів, конференцій, семінарів, міжкафедральних методичних нарад тощо;
 • організація й проведення контролю всіх видів навчальних занять, надання допомоги навчально-науковим структурним підрозділам в організації освітнього процесу й розробка організаційно-методичних вказівок щодо його покращення;
 • узагальнення й розповсюдження передового досвіду навчальної й методичної роботи, надання пропозицій щодо вдосконалення освітнього процесу;
 • організаційна підтримка проведення курсових (семестрових), випускних і комплексних екзаменів, захистів атестаційних робіт, а також методичне забезпечення вступних випробувань до Військового інституту;
 • ведення обліку й проведення аналізу рубіжного та підсумкового контролю успішності навчання студентів, курсантів і слухачів, розробка заходів щодо підвищення якості їх теоретичної й практичної підготовки;
 • підготовка випускної документації, облік видачі дипломів;
 • контроль й облік виконання навчального навантаження науково-педагогічними працівниками Військового інституту;
 • планування й контроль військового стажування (практик) у військах, заходів практичної підготовки курсантів;
 • планування і контроль підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Військового інституту;
 • розробка проектів наказів, розпоряджень із питань освітнього процесу;
 • організація забезпечення освітнього процесу навчальною літературою;
 • участь у проведенні досліджень із наукової організації освітнього процесу й впровадженні результатів науково-дослідних робіт в освітній процес.

НВ у своїй роботі керується:

 • Законом України “Про освіту”;
 • Законом України “Про вищу освіту”;
 • Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266;
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1134 “Про затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів (ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково-педагогічного працівника у вищих навчальних закладах III і IV рівня акредитації та вищих навчальних закладах післядипломної освіти державної форми власності” (зі змінами);
 • Порядком проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 № 48 (зі змінами);
 • Інструкцією про порядок заміщення вакантних посад командування (керівного складу), наукових, науково-педагогічних (педагогічних) працівників у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів та науково-дослідних установах Збройних Сил України на конкурсній основі, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 27.01.2015 № 37/51;
 • Положенням про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 15.08.2013 № 1190/560;
 • Інструкцією про організацію військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу, затвердженою спільним наказом Міністерства оборони України та Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 719/1289;
 • Інструкцією з планування та обліку діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, навчальних центрів Збройних Сил України), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 08.05.2002 № 155/291 (зі змінами);
 • Положенням про особливості організації освітнього процесу у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 20.07.2015 № 346;
 • Положенням про екзаменаційні комісії вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 09.09.2015 № 472;
 • наказом Міністерства оборони України від 25.04.2016 № 216 “Про вдосконалення підготовки офіцерських кадрів тактичного рівня та сержантського (старшинського) складу у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів”;
 • наказом Міністра оборони України від 26.03.2016 № 122 “Про затвердження Переліку спеціалізацій за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою, Додаткового переліку спеціалізацій, за якими визначаються потреби на підготовку військових фахівців з вищою освітою у 2016 році та Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, що відповідають спеціальностям та спеціалізаціям підготовки військових фахівців”;
 • Інструкцією про організацію та проведення військово-професійної орієнтації молоді та прийому до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженою наказом Міністерства оборони України від 05.06.2014 № 360;
 • Інструкцією про порядок організації і проведення військового (флотського) стажування, навчальної, виробничої, ремонтної, корабельної та інших видів практики курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 12.01.2016 № 5;
 • Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України, затвердженою наказом Міністра оборони України від 24.12.1997 № 490;
 • Методичними рекомендаціями з розроблення нормативних документів підготовки військових фахівців у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженими першим заступником Міністра оборони України 16.04.2016;
 • щорічними наказами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України щодо прийому на навчання у відповідному році;
 • іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України;
 • Статутом Київського національного університету імені Тараса Шевченка, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
  від 24.07.2015 № 802;
 • Положенням про Військовий інститут, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 18.04.2014 № 483/260;
 • Положенням про організацію освітнього процесу в Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ухваленим на засіданні Вченої ради Військового інституту (протокол № 15 від 06.06.2016) та затвердженого начальником ВІКНУ 10.06.2016;
 • наказами ректора КНУТШ й начальника Військового інституту.