Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Науково-дослідний центр

Науково-дослідний центр є науковим структурним підрозділом Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Військовий інститут), який проводить дослідження у сферах, що відповідають напрямам його діяльності.

Науково-дослідний центр призначений для проведення наукових досліджень в інтересах Збройних Сил України, Міністерства оборони України, інших міністерств і відомств та Київського національного університету імені Тараса Шевченка за напрямами діяльності НДЦ.

Наукові дослідження науково-дослідний центр проводить самостійно та у взаємодії з підрозділами Військового інституту, структурними підрозділами Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України, командуваннями видів Збройних Сил України, науковими установами (підрозділами), вищими військовими навчальними закладами та військовими навчальними підрозділами закладів вищої освіти, тощо.

Управління науково-дослідного центру

Начальник науково-дослідного центру
кандидат технічних наук, доцент, полковник
ПАМПУХА Ігор Володимирович

Заступник начальника науково-дослідного центру з наукової роботи
кандидат філологічних наук, доцент, підполковник
БІЛАН Максим Борисович

Основними напрямами діяльності та завдання науково-дослідного центру є:

 • дослідження в галузях геоінформаційних технологій, військової географії, геодезії, картографії та топографії;

 • дослідження в галузі інформаційної та військово-технічної безпеки держави, зокрема у сфері кібербезпеки;

 • дослідження в галузі інформаційно-психологічного протиборства у військовій сфері, зокрема у сфері кібербезпеки;

 • дослідження проблем створення та впровадження інформаційно- технологічних систем, програмно-апаратних комплексів і засобів кібербезпеки, прогнозування розвитку обстановки у військовій сфері, пов’язаної з кіберзагрозами та кіберпростором;

 • дослідження в галузях права, що регулюють воєнну сферу.

 • дослідження в галузі освітньої діяльності, новітніх методів навчання, військової педагогіки і психології;

 • дослідження в галузі військової термінології та лексикографії;

 • дослідження в галузі військово-географічної (військово-країнознавчої) та інформаційно-аналітичної діяльності Збройних Сил України;

 • дослідження в галузі міжнародного військового співробітництва та трансферу технологій;

Науково-дослідний центр виконує такі основні завдання:

 • планування наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності;

 • організація та контроль щодо виконання НДР (ДКР);

 • складання звітів про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність;

 • виконання НДР (ДКР) та пошукових робіт за напрямами діяльності НДЦ;

 • виконання оперативних завдань, здійснення інших видів діяльності, що пов’язані з одержанням нових наукових результатів та науковим супроводженням їх практичної реалізації у Збройних Силах України, за напрямами діяльності НДЦ.

 • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації;

 • участь у проведенні наукових конференцій, семінарів тощо;

 • участь у роботі воєнно-наукового товариства слухачів, курсантів (студентів);

 • проведення фундаментальних, пошукових і прикладних досліджень у пріоритетних напрямах науково-технічного прогресу, теорії та практики будівництва й застосування Збройних Сил України, підвищення їх боєздатності, створення та модернізація нових зразків озброєння та військової техніки, інноваційного лінгвістичного наукового, навчально-методичного середовища для формування мовної компетенції в пріоритетних напрямках розвитку Збройних Сил України, зокрема в сфері кібербезпеки;

 • дослідження у сфері лінгвокраїнознавства та лінгвокультурології у сфері лінгвістичного забезпечення військ (сил);

 • аналіз, створення та стандартизація відповідників для нових термінів і понять, довідкових, реферативних, тематичних глосаріїв, словників та інформаційно-аналітичних матеріалів із питань новітнього озброєння, доктрин іноземних армій тощо;

 • проведення наукових досліджень під час проведення заходів оперативної, бойової та мобілізаційної підготовки військ (сил), штабів і управлінь, відпрацювання практичних рекомендацій щодо їхнього вдосконалення з урахуванням досвіду проведення ООС (АТО);

 • аналіз, узагальнення та розповсюдження передового досвіду наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та його втілення в оперативну і бойову підготовку військ і освітній процес Військового інституту;

 • дослідження актуальних проблем правового регулювання у воєнній сфері та дослідження в сфері міжнародного-гуманітарного права (права війни);

 • дослідження актуальних проблем і перспектив розвитку військової освіти;

 • узагальнення досягнень зарубіжних країн у галузі будівництва та розвитку військових структур, способів ведення бойових дій;

 • участь у інформаційно-рекламній та видавничій діяльності щодо пропаганди досягнень вчених НДЦ шляхом видання монографій, збірників наукових праць, підручників та інших наукових і науково-методичних матеріалів;

 • експериментальна перевірка теоретичних висновків і положень, проведення експериментальних досліджень у лабораторних умовах, на полігонах і у військах (силах), узагальнення результатів наукових досліджень і вироблення рекомендацій для їхнього втілення в практику військ (сил);

 • розробка та впровадження науковими колективами в освітній процес нових інформаційних технологій і технічних засобів навчання, створених у результаті наукових досліджень;

 • підготовка та проведення експертизи на наукові та науково-дослідні роботи;

 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо;

 • підготовка рецензій на наукові праці;

 • патентно-ліцензійна, винахідницька і раціоналізаторська робота тощо;

 • створення сучасної науково-експериментальної й навчально-лабораторної бази та її ефективне використання.

Основними структурними підрозділами науково-дослідного центру є:

 • Науково-дослідне управління інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень

 • Лінгвістичне науково-дослідне управління

 • Науково-дослідне управління військово-гуманітарних досліджень

 • Науково-дослідний відділ проблем інформаційно-аналітичного забезпечення в сфері освітньої діяльності