Військовий інститут
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка

Укр.   Eng.  
Ми в соціальних мережах  
+38 (044) 521-32-89
Гаряча лінія (цілодобово)

Підручники, навчальні посібники, курси лекцій

Автомобільна техніка

С.О. Пахарєв, Р.Ф. Сапожников, О.Я. Терещенко. Загальна будова автомобіля. Посібник з дисципліни ''Автомобільна техніка''. За ред. С.О. Пахарєва. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2010. – 392 с.
Викладено технічний опис із будови та експлуатації автомобілів ЗІЛ-131, Урал-4320 для особового складу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який вивчає будову автомобіля.

БОЙОВА МАШИНА ПІХОТИ БМП-2 Загальна будова

Дем’янюк О.С.

Бойова машина піхоти БМП-2. Загальна будова : навчальний посібник / В.В. Близнюк, В.Б. Добровольський, Д.В. Зайцев – К.: ВІКНУ. 2020. – 208 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення будови машини, правил її експлуатації та технічного обслуговування. В посібнику містяться дані щодо будови, роботи агрегатів систем і механізмів, а також вказівки з питань щоденної експлуатації та технічного обслуговування.

Введення в вищу математику

Математичний аналіз, як розділ курсу вищої математики є класичною його частиною і тому мало змінюється с точки зору його викладання. Більш конкретно характеризуючи пропонований курс, скажімо, наприклад, що в ньому властивість компактності відрізка використовується тільки як властивість вкладеної системи відрізків мати спільну точку. Ні класичного визначення компактності і, відповідно, леми Бореля - Лебега, ні секвенційної компактності в ньому немає, хоч і доводиться існування збіжної підпослідовності обмеженої послідовності. Крім того, найважча теорема диференціального обчислення - теорема Тейлора - доводиться тривіальною інтеграцією по частинах в інтегральному численні.

Стиль лекцій досить лаконічний, оскільки, по-перше, ми не прагнули зробити посібник, що повністю заміняє усні лекції викладача, а по-друге, в результаті в посібнику чіткіше, ніж в підручниках підкреслені основні ідеї доказів, а кількість прикладів, що ілюструють доведені твердження, мінімальна з тих же міркувань.

Вища математика для економістів

Данілов В.Я., Сизов А.І., Чімишенко С.М.

Вища математика для економістів (частина 1) Якісне дослідження економічних процесів за допомогою диференціальних  рівнянь. – К.: ВІКНУ, 2019. – 93 с.

Навчальний посібник містить методичні рекомендації для вивчення дисципліни диференціальні рівняння. Він складається з трьох розділів: диференціальні рівняння першого порядку, диференціальні рівняння другого порядку, застосування диференціальних рівнянь в економіці.

Значна увага присвячена розгляду економічних моделей, що описуються диференціальними рівняннями.

Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах)

Військова адміністрація (право військової сфери у визначеннях та схемах): навч. посібник / О.В. Кривенко, І.І. Качан. – К., 2008. – 182 с.
Навчальний посібник складено за програмою курсу ''Військова адміністрація''. У посібнику наведені основні поняття військового будівництва, правові підстави діяльності Збройних Сил та інших військових формувань України, принципи військового обов’язку і військової служби. Значне місце відведено правовому статусу військовослужбовців, забезпеченню законності у Збройних Силах та інших військових формуваннях, соціальному та правовому захисті військовослужбовців та членів їх сімей.
Видання призначене для курсантів (слухачів, студентів) вищих військових навчальних закладів та курсантів вищих навчальних закладів, які мають військові навчальні підрозділи, а також буде корисним усім військовослужбовцям Збройних Сил та інших військових формувань України та правоохоронних органів спеціального призначення.

Військова розвідка

Військова розвідка : навчальний посібник / упорядники : Д.В. Зайцев, А.П. Наконечний, С.О. Пахарєв, І.О. Луценко ; за ред. В.Б. Добровольського. — К. : ВПЦ 'Київський університет', 2016. — 335 с.

ISBN 978-966-439-895-1

Посібник призначено для курсантів, студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу, викладачів факультету військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших вищих військових навчальних закладів МОУ.

Навчальний посібник розроблено з метою надання допомоги випускникам факультету військової підготовки та офіцерам, які обіймають посади командира взводу нетривалий час у підготовці і проведенні занять із розвідувальної підготовки з особовим складом розвідувальних (механізованих) підрозділів.

У навчальному посібнику викладено основні поняття і способи ведення військової розвідки, порядок збору і обробки розвідувальних відомостей, а також надано основні характеристики технічних засобів військової розвідки.

Військовий етикет і дипломатичний протокол

Волошина Н.М., Дзюба М.Т., Жарков Я.М., Мехед П.М. Військовий етикет і дипломатичний протокол. Навчальний посібник. // За заг. редакцією Ольхового І.О., к.геогр.н., доцента. – К. : ВІКНУ, 2011. – 236 с.
Розглядаються теоретичні й організаційні питання військового етикету в службовий і позаслужбовий час, актуальні питання дипломатичного протоколу, пов’язані з виконанням обов’язків офіцера Збройних Сил України.
Посібник призначено для курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка напрямів підготовки "Переклад" і "Міжнародні відносини", викладачів, офіцерів та всіх, хто цікавиться проблемами військового етикету і дипломатичного протоколу.

Військово-технічний переклад (англ. мова)


Лісовський В.М. Військово-технічний переклад (англійська мова): Підручник / За ред. В.В. Балабіна. – К. : ВІКНУ, 2009. – 950 с.
Підручник укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців за спеціальністю “Переклад” (для проходження військової служби за контрактом у Збройних Силах та інших військових формуваннях) з метою набуття базових військово-технічних знань студентами та курсантами, формуванню в них навичок усного (послідовного, двостороннього) та письмового перекладу текстів військово-технічної тематики, формуванню активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень щодо військово-технічної термінології в обсязі 4000 одиниць на репродуктивному та рецептивному рівнях.
У додатках наведено англо-український та українсько-англійський військові словники базових лексико-термінологічних одиниць, англо-український та українсько-англійський словники типових виразів і клішованих конструкцій військово-технічного перекладу.
Для студентів та курсантів-перекладачів 3−4 курсів, які навчаються за напрямом підготовки “Філологія”, спеціалізацією “Військовий переклад”, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу.

Дії механізованих підрозділів з урахуванням стандартів НАТО 

Зайцев Д.В.
Дії механізованих підрозділів з урахуванням стандартів НАТО : навч. посібн. / Д.В. Зайцев, В.Б. Добровольський, С.О. Пахарєв, І.О. Луценко, А.О. Гальчус  – К.: ВІ КНУ. 2021. – 167 с.
В навчальному посібнику надано варіанти схем дій відділення, взводу, роти та батальйону в різних видах бою, а також наведено приклади оформлення графічних бойових документів (карток та схем). Схеми наведені у послідовності вивчення модулю «Тактична підготовка» програми військової підготовки офіцерів запасу.

Навчальний посібник «Дії механізованих підрозділів з урахуванням стандартів НАТО» призначений для використання курсантами, громадянами, які проходять підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти при підготовці та проведенні занять з вивчення розділу 3 «Тактична та тактико-спеціальна підготовка» навчальної дисципліни «Військова підготовка», викладачами факультетів та кафедр, що здійснюють освітню діяльність підготовки військових фахівців за стандартами НАТО.

ДІЇ МЕХАНІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПРИ ОЗБРОЄННІ БОЙОВОЇ МАШИНИ ПІХОТИ БМП-2

Зайцев Д.В.

Дії механізованого відділення при озброєнні бойової машини піхоти БМП-2 : навчальний посібник / В.Б. Добровольський, О.С. Дем’янюк, А.П. Наконечний – К.: ВІ КНУ. 2020. – 118 с.

Навчальний посібник призначений для вивчення дій особового складу механізованого відділення при озброєнні бойової машини піхоти БМП-2; під час переведення озброєння з похідного в бойове положення (з бойового в похідне); під час роботи з приладами спостереження, прицілювання, зв’язку та приводами наведення зброї; під час ведення вогню з озброєння БМП-2 тощо.

Довідник з військової топографії

 

Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців

Чімишенко С.М. Додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців. Навчальний посібник. Видання друге. – К. : ФОП Бреза А.Є., 2013. – 111 с.
Навчальний посібник розроблений на допомогу при вивченні додаткових видів грошового забезпечення військовослужбовців. У посібнику приводяться теоретичні положення з правил виплати додаткових видів грошового забезпечення, які потім розглядаються на конкретних прикладах, даються рашення цих прикладів та коментарі щодо порядку застосування тих чи інших положень. Застосування комплексного підходу до викладення матеріалу полегшує засвоєння правил виплати додаткових видів грошового забезпечення.
Посібник розроблено станом на 1 квітня 2013 року. При змінах чинного законодавства щодо розмірів та порядку нарахування додаткових видів грошового забезпечення до посібника необхідно вносити відповідні зміни.

Економіка Збройних Сил України як складова частина оборонної економіки країни

Брижеватий В.М., Сизов А.І. Економіка Збройних Сил України як складова частина оборонної економіки країни. — К. : ВІКНУ, 2014. — 59 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади економіки Збройних Сил України. Головна увага зосереджена на предметі, методах вивчення економіки ЗСУ, ефективності витрачання коштів, виділених на оборону країни.

Навчальний посібник розрахований на викладачів, курсантів та усіх, хто цікавиться питаннями економіки Збройних Сил України.

Запобігання корупції, очищення влади та фінансовий контроль у воєнній сфері України

Запобігання корупції, очищення влади та фінансовий контроль у воєнній сфері України [Текст] (2-ге видання): Навчальний посібник (електронне видання) / Автори-укладачі С.П. Пасіка, О.О. Опанасенко та інші // За заг. ред. В.В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2016. — 315 с.

Навчальний посібник містить найважливіші чинні нормативно-правові акти з питань запобігання корупції та очищення влади станом на 31.05.2016, також у ньому викладено питання та відповіді з посиланням на нормативно-правові акти, що є обов’язковими для вивчення особовим складом Збройних Сил України.

Рекомендовано для використання учасниками навчального процесу, юристами, військовослужбовцями та іншими зацікавленими особами з метою формування поглиблених знань щодо запобігання корупції, очищення влади та фінансового контролю у воєнній сфері України.

Посібник буде корисним командирам (начальникам), викладачам, слухачам, ад’юнктам, курсантам, студентам, у тому числі, тим, хто навчається за програмою підготовки офіцерів запасу та іншим учасникам навчального процесу, а також практикуючим юристам, працівникам ЗСУ та всім, хто цікавиться цією тематикою.

Збірник законодавства з питань організації праці у ВВНЗ, ВНПВНЗ

Збірник законодавства з питань організації праці у ВВНЗ, ВНПВНЗ (електронне видання) [Текст] / за заг. ред. В.В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2014, — 380 с.

Збірник підготовлено в науково-дослідному відділі проблем військового та міжнародного гуманітарного права науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, являє собою тематичну добірку чинних нормативно-правових актів з питань організації праці у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Колективом авторів вперше зроблено спробу систематизації законодавства з питань організації праці у ВВНЗ, ВНПВНЗ. У збірнику наведено приклади судової практики у вирішенні трудових спорів, а також зразки процесуальних та службових документів із зазначеної категорії справ.

Рекомендовано для використання учасниками навчального процесу, юристами, командуванням військових підрозділів, військовослужбовцями та іншими зацікавленими особами з метою формування поглиблених знань законодавства в питаннях організації праці у ВВНЗ, ВНПВНЗ.

Збірник нормативно-правових актів і довідкових матеріалів з деяких питань соціального забезпечення та проходження служби військовослужбовцями – учасниками антитерористичної операції

Збірник нормативно-правових актів і довідкових матеріалів з деяких питань соціального забезпечення та проходження служби військовослужбовцями – учасниками антитерористичної операції / 2-ге видання (електронне видання) [Текст] / автори-укладачі С.П. Пасіка, О.О. Опанасенко та ін. // За заг. ред. В.В. Балабіна — К. : ВІКНУ, 2015. — 356 с.

Збірник, підготовлений у науково-дослідному відділі проблем військового та міжнародного гуманітарного права науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, являє собою тематичну добірку чинних нормативно-правових актів і довідкових матеріалів з деяких питань соціального забезпечення та проходження служби військовослужбовцями – учасниками антитерористичної операції (далі – АТО).

Колективом авторів систематизовано законодавство з питань соціального забезпечення та проходження служби військовослужбовцями – учасниками антитерористичної операції. Також у збірнику наведено приклади судової практики, зокрема у справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Рекомендовано для використання учасниками навчального процесу, юристами, військовослужбовцями та іншими зацікавленими особами. Збірник буде корисним командирам (начальникам), викладачам, слухачам, ад’юнктам, курсантам, студентам та іншим учасникам навчального процесу, що вивчають дисципліни: «Правова підготовка», «Основи військового права», «Правова робота в Збройних Силах України», «Військова адміністрація», «Основи військового законодавства», «Особливості військових злочинів» з метою формування поглиблених знань законодавства воєнної сфери, а також військовослужбовцям, призваним на військову службу у зв’язку з мобілізацією, у тому числі тим, що навчаються на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації з метою отримання ними повної інформації з питань соціального забезпечення та проходження військової служби.

Зброя масового ураження та захист від неї

Матеріал посібника відповідає програмі навчальної дисципліни ''Радіаційний, хімічний, біологічний захист підрозділів''. Наведені основні відомості про бойові властивості ядерної, хімічної, біологічної зброї: характеристики засобів індивідуального та колективного захисту від зброї масового ураження; призначення та застосування приладів радіаційної, хімічної розвідки та дозиметричного контролю; рішення основних задач щодо оцінки радіаційної та хімічної обстановки; основні заходи захисту від зброї масового ураження , які проводяться у частинах та підрозділах.

Інноваційні технології в інформаційній сфері

Інноваційні технології в інформаційній сфері: Навчальний посібник / для курсантів за напрямом підготовки «Міжнародна інформація» / Автори-укладачі Б.О.Попков, О.А. Прохоров, І.В. Пампуха, Я.М. Жарков, В.М. Лоза, Ю.М. Супрунов, Є.О. Сасько, М.Б.Кубявка, Я.М. Проценко, А.В. Мінаєв // За заг. ред. І.В. Толока- К.: ВІ КНУ, 2017. – 240 с.

 

У навчальному посібнику, підготовленому на підставі матеріалів, опублікованих у відкритих джерелах, відображені погляди вітчизняних і зарубіжних авторів, що дає можливість отримати знання про зміст та суть Інноваційних технологій в інформаційній сфері.

Навчальний посібник, підготовлений у науково-дослідному центрі за співпрацею кафедри Зарубіжної війської інформації Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка , являє собою збірку тематичних матеріалів з навчальної дисципліни “Інноваційні технології в інформаційній сфері” у вищих навчальних закладах.

Колективом авторів створено навчальний посібник з метою підвищення якості засвоєння навчальних матеріалів з навчальної дисципліни “Інноваційні технології в інформаційній сфері” у вищих навчальних закладах, військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів.

Рекомендовано для курсантів, студентів і викладачів військових спеціальностей вищих навчальних закладів, а також офіцерів інформаційно-аналітичних підрозділів Збройних Сил України, які підвищують свою професійну кваліфікацію. використання науковими, науково-педагогічними працівниками та іншими особами які здійснюють наукову діяльність.

 

Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави

Жарков Я.М., Дзюба М.Т., Замаруєва І.В., ін. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави : Підручник. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2008. – 274 с.
Підручник підготовлений відповідно до навчальної програми дисципліни "Воєнно-прикладні аспекти інформаційної безпеки", яка викладається у Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У підручнику розглянуто основи національної безпеки держави, теоретичні аспекти інформаційної безпеки, проблеми безпеки державного управління як обєкту інформаційної боротьби, проблеми інформаційної безпеки суспільства та особистості, а також механізми забезпечення інформаційної безпеки держави, суспільства, особистості.

Інформаційна безпека сучасного суспільства

Інформаційна безпека сучасного суспільства : Навчальний посібник. / За загальною ред. А.І. Міночкіна. – К. : ВІТІ НТУУ "КПІ", 2006. – 188с.
У навчальному посібнику розглянуто сутність і зміст інформаційної безпеки суспільства та її місце у структурі національної безпеки; висвітлено поняття "інформація", "інформаційна культура", "інформаційна війна", "інформаційна зброя"; показано інформаційно-психологічні операції та основний спосіб їх здійснення, інформаційно-психологічний вплив; розкрито основні шляхи протидії негативному інформаційно-психологічному впливу.
Навчальний посібник розрахований на студентів, курсантів, магістрів, ад’юнктів та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, усіх, кого цікавлять питання інформаційної безпеки.

Інформаційне міждержавне протиборство на пострадянському просторі (1991-2022 рр.)

Інформаційне міждержавне протиборство на пострадянському просторі (1991-2022 рр.): підручник / Я.М. Жарков, О.Л. Гапеєва, І.А. Храбан, Р.Д. Степанишин, О.Г. Дубовський, О.В. Алфьоров; за заг.ред. бригадного генерала А.М. Шевченка – К.: ВІКНУ, 2023. – 491 с.

 

Підручник присвячений дослідженню міждержавних відносин в інформаційній сфері на пострадянському просторі. Особливу увагу приділено дослідженню історичного явища – інформаційного протиборства, виокремлено основні типи міждержавних суперечностей, які детермінують зміст й спрямованість міждержавної конфліктності в інформаційній сфері, концептуальним засадам, формам і методам інформаційного протиборства, проаналізовано провідні інформаційні кампанії впродовж 1991-2022 рр., а також причинам, передумовам та особливостям гібридної війни в Криму і ОРДЛО та повномасштабної російсько-української війни.

Інформаційно-аналітичні матеріали щодо питань діяльності фінансово-економічних органів у ході проведення АТО (станом на 01.11.2014) – Том 1

 

Історія інформаційно-психологічного протиборства


Історія інформаційно-психологічного протиборства : підруч. / [Я.М. Жарков, Л.Ф. Компанцева, В.В. Остроухов, В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Є.Д. Скулиш] ; за заг. ред. д.ю.н., проф., засл. юриста України Є.Д. Скулиша. – К. : НВВ НАСБ України, 2012. – 212 с.
ISBN 978-966-8916-24-3
У підручнику показано еволюцію інформаційно-психологічного протиборства. Розкрито сутність, методи і засоби ведення інформаційних війн, спеціальних інформаційних операцій та акцій інформаційного впливу.
Для студентів і викладачів, а також наукових працівників вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості.

Кодекс відповідальності військовослужбовців

Кодекс відповідальності військовослужбовців 2-ге видання: Навчальний посібник. Збірка нормативно-правових актів [Текст] / Автори-укладачі В.В. Забарський, С.П. Пасіка та інші // За ред. В.В. Балабіна. — К. : ВІКНУ, 2014.

Навчальний посібник підготовлено в науково-дослідному відділі проблем військового та міжнародного гуманітарного права Науково-дослідного центру Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, являє собою тематичну збірку нормативно-правових актів. Науковцями та юристами вперше зроблено спробу кодифікації законодавства воєнної сфери в частині відповідальності військовослужбовців, що допоможе вирішити проблему колізій та неузгодженостей у законодавстві воєнної сфери.

Рекомендовано для використання учасниками навчального процесу, юристами, військовослужбовцями та іншими зацікавленими особами з метою формування поглиблених знань законодавства воєнної сфери. Сприяє розвитку в учасників навчального процесу здатності застосовувати різні методи пізнання. Він містить у собі основні нормативно-правові акти, що регулюють питання відповідальності військовослужбовців, зразки юридичних документів, тести та судову практику з питань відповідальності.

Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти

Заслужений діяч освіти і науки України, к. пед.н., доцент Толок І.В., к.пед.н., доцент Прохоров О.А., д.пед.н., професор Рижиков В.С., к.в.н., с.н.с. Попков Б.О., к.т.н., доцент Пампуха І.В., к.пед.н. Бурий С.В. Методологія проведення наукових досліджень у військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти: навчальний посібник. – К.: ВІКНУ. – 301 с.

Посібник спрямований на формування у курсантів знань: про методологічні основи сучасної науки, категоріальний апарат методології, види і форми науково-дослідної роботи, технологію організації наукового дослідження; навичок з оформлення результатів наукових досліджень, формулювання мети і завдання, об’єкту і предмету дослідження; уміти оформляти результати наукових досліджень. В навчальному посібнику розкривається методологія і методи дослідження з урахуванням особливостей освітнього процесу військового навчального закладу. Посібник сприятиме у курсантів розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості в умовах практичної діяльності майбутнього офіцера.

 

Навчально-довідкові матеріали до проведення занять з громадянами України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу та курсантів Військового інституту з предмету "Тактична підготовка" (Бойовий статут механізованих і танкових військ СВ ЗСУ. Частина III. Взвод, відділення, екіпаж)

 

Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям із використанням програмного комплексу «Парус-підприємство»

Чімишенко С.М. Нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям із використанням програмного комплексу ''Парус–підприємство''. Навчально-методичний посібник. – К. : ВІКНУ, 2013. – 24 с.
Посібник призначено для надання роз’яснень та практичної допомоги при нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям із застосуванням програмного забезпечення ''ПАРУС–ПІДПРИЄМСТВО'' (модуль "ПАРУС–Зарабітна платня").
Навчально-методичний посібник може бути застосований як для проведення навчальних занять у військових навчальних закладах та у системі спеціальної підготовки фінансових працівників, так і у практичній діяльності фінансових органів, які займаються нарахуванням грошового забезпечення військовослужбовцям.

Оплата праці працівників у військових частинах

О.І. Кузьмич, Д.М. Бабій, О.І. Олефір. Оплата праці працівників у військових частинах / за редакцією Ю.Б. Медведєва. – К. : ВІКНУ, 2009. – 379 c.
Навчально-методичний посібник розроблений на підставі діючих керівних документів, які регламентують питання організації і оплати праці цивільного персоналу Збройних Сил України, а його зміст відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців за спеціальністю ''Фінанси'', спеціалізацією ''Фінанси та військова економіка''.
Посібник рекомендується слухачам, курсантам (cтудентам) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України та інших військових формувань, а також начальниками фінансово-економічних органів військових частин.

Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців

У навчальному посібнику розглянуто проблему збереження психічного здоров’я військовослужбовців. Першочергова увага приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров’я військовослужбовців, уточненню його показників, а також розгляду психологічних аспектів діяльності військового керівника щодо збереження психічного здоров’я підлеглого особового складу.
Навчальний посібник призначений для офіцерів, професорсько-викладацького складу, слухачів і курсантів ЗСУ.

Організація ревізії фінансово-господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів

Аміров О.І., Ворона В.В., Місяць О.О. Організація ревізії фінансово-господарської діяльності військової частини та оформлення її результатів. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2009. – 104 с.
Навчальний посібник спрямований на підвищення теоретичних знань і поглиблення практичних навиків у слухачів і курсантів при вивченні порядку організації і проведення ревізії фінансово – господарської діяльності військової частини, а також вихованню у слухачів і курсантів почуття значимості фінансового контролю, відповідальності при проведенні документальної ревізії.

Основи військового перекладу (англ. мова)

Основи військового перекладу (англ. мова): підручник / В.В. Балабін, В.М. Лісовський, О.О. Чернишов; за ред. В.В. Балабіна. – К. : Логос, 2008. – 587 с. – Бібліограф.: С. 582-585.
ISBN 978-966-581-969-1
Підручник укладено для курсантів та студентів-перекладачів 2–3 курсів, студентів 3–4 курсів, які навчаються за програмами підготовки військових фахівців для проходження військової служби за контрактом, у запасі та резерві за спеціальностями “Переклад”, “Міжнародні відносини”, “Міжнародна інформація”, офіцерів-слухачів постійно діючих курсів іноземних мов, а також для всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, спеціального перекладу.
В додатках наведено англо-український військовий словник-мінімум на 2800 лексико-термінологічних одиниць та англо-український глосарій типових конструкцій з військового перекладу на 1000 одиниць.

Основи військового перекладу (польська мова)

Онищук М.І. Основи військового перекладу (польська мова) : навч. посіб. для курсантів і студентів 3–5 курсів / за загальн. ред. В. В. Балабіна. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – 426 с.
Укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців кадрової служби та запасу за спеціальністю "Переклад" із метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, формування й розвитку первинних навичок усного (послідовного і двостороннього) та письмового перекладу. У додатках наведено польсько-український словник базових лексико-термінологічних одиниць, польсько-український словник військових скорочень, терміни, що стосуються дійсної військової служби у Війську Польському.
Для студентів і курсантів, слухачів курсів іноземних мов, а також усіх тих, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного та військово-технічного співробітництва, військового перекладу.

Основи військового перекладу (франц. мова)

Ольховой І.О., Білан М.Б., Акульшин О.В. Основи військового перекладу (французька мова): Підручник. – Видання друге, доповнене та виправлене / За заг. ред. B.B. Балабіна. – К. : Логос, 2012. – 632 с.
Підручник укладено у відповідності з освітньо-професійними програмами підготовки військових фахівців кадрової служби і запасу за спеціальністю "Переклад" з метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва, формування й розвинення первинних навичок усного (послідовного, двостороннього) та письмового перекладу, формування активного білінгвального лексико-термінологічного мінімуму готових перекладацьких рішень на репродуктивному та рецептивному рівнях відповідно.
В додатках наведено французько-український військовий словник базових лексико-термінологічних одиниць і словник скорочень.
Для курсантів 1, 2 курсів, студентів 3, 4 курсів за програмою підготовки офіцерів запасу, які навчаються за напрямами підготовки "Філологія" та "Міжнародні відносини", офіцерів-слухачів, а також всіх, хто цікавиться питаннями двостороннього воєнно-політичного і військово-технічного співробітництва.

Основи загальної та військової екології

У навчальному посібнику стисло, послідовно і нестандартно розглянуто особливості сучасної стадії еволюції людства, доведено необхідність переходу до нових засад життєзабезпечення людства, викладено основи сучасних уявлень про цілі та методи екології, її найголовніші теоретичні положення і закони, локальні та глобальні проблеми, які вона покликана вирішити з метою забезпечення виживання людства та його стійкого розвитку. Розглянуто причини екологічних негараздів, викликаних військовою діяльністю у світі та в Україні і можливості їх подолання.

Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху

Лях М.А., Дем’янюк О.С., Бешун О.А. Основи керування автомобілем та безпека дорожнього руху : Навч. посібник для ВНЗ – К. : ВІКНУ, 2011. – 368 с.
У навчальному посібнику розглянуто основні поняття керування автомобілем, основи стратегії та тактики керування автомобілем, дається аналіз ДТП, етика поведінки учасників дорожнього руху. Приведено механізми й причини виникнення дорожньо-транспортних пригод, вплив експлуатаційних властивостей автомобіля на безпеку дорожнього руху. Розкрита правова база, яка існує у сфері безпеки дорожнього руху.
Навчальний посібник рекомендовано використовувати під час занять і самостійній підготовки курсантів (студентів) за індивідуальними планами, що проходять підготовку із дисципліни ''Автомобільна техніка'' у вищих військових навчальних закладах.

Основи оборонної економіки

І.В. Кириленко. Основи оборонної економіки : курс лекцій. – К. : ВІКНУ, 2009. – 135 с.
Розглянуто питання: взаємозв’язок між війною й економікою, воєнно-економічна безпека, закономірності функціонування оборонної економіки в мирний час, оборонний бюджет держави, конверсія воєнного виробництва, економічна мобілізація, стійкість економіки під час війни, трудові ресурси у військовій економіці України, управління військовою економікою.

Основи фінансового забезпечення військової частини

Марко І.Ю., Котій Д.М., Медведєв Ю.Б., Семеніхін І.М., Анохін В.М. Основи фінансового забезпечення військової частини. Частина перша. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2006. – 380 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні та методичні основи й організацію фінансового забезпечення військової частини, роль і місце в цих питаннях відповідних командирів і начальників фінансових органів.

Особиста бойова зброя

Стахневич В.Л. Особиста бойова зброя. Підготовка, організація та методика проведення тренувань і занять із практичним виконанням вправ підготовчих та навчальних стрільб із пістолета Макарова [Текст] / В.Л. Стахневич. – К. : ВІКНУ, 2012. – 142 с.
У посібнику розглянуті основи педагогічної майстерності викладача, моделі навчально-виховної роботи під час проведення занять із вогневої підготовки, наведені зразки основних документів й обов’язки осіб, що керують стрільбою та обслуговують її. Детально проаналізовано підготовку, організацію й методику проведення тренувань до виконання вправ навчальних стрільб із пістолета Макарова та занять із практичним виконанням цих вправ.
Рекомендований як посібник для науково-педагогічних працівників, керівників стрільби та курсантів старших курсів.

Педагогіка та військове навчання

Навчально-методичний посібник (методичні рекомендації) “Педагогіка та військове навчання”. Бурий С.В. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2021. – 149 с.

Навчально-методичний посібник (методичні рекомендації) з навчальної дисципліни “Педагогіка та військове навчання” розроблено у відповідності до навчальної і робочої програм дисципліни та містять тематику і конспекти лекційних занять, плани семінарських і практичних занять, приклади інтерактивних методів дидактичного наповнення навчальної дисципліни, завдання для самостійної підготовки, вимоги до оцінювання, список рекомендованої літератури.

Підготовка стрілецької зброї і протитанкового гранатомета до стрільби, прийоми і правила стрільби з них

У навчальному посібнику систематизовані і викладені прийоми та правила стрільби із стрілецької зброї і протитанкового гранатомета; узагальнені основні положення окремих настанов зі стрілецької справи, які стосуються підготовки стрілецької зброї і гранатометів до стрільби та прийомів і правил стрільби із них. Крім того основні прийоми та правила надані з науково-практичним обґрунтуванням та методичними рекомендаціями щодо проведення занять.
Навчальний посібник призначений для самостійної роботи курсантів військових кафедр, факультетів та інститутів цивільних вищих навчальних закладів і молодших командирів навчальних центрів.

Порядок надання відпусток працівникам

Брижеватий В.М., Жогіна О.В., Сизов А.І., Скурівневська Л.В., Чистик О.М. Порядок надання відпусток працівникам. — К. : ВІКНУ, 2015. — 60 с.

У навчальному посібнику розкрито загальні засади організації оплати праці працівників, які вибувають у відпустку. Головна увага зосереджена на організації роботи працівника кадрової служби, помічника командира з фінансово-економічної роботи – головного бухгалтера.

Містить методичні рекомендації і матеріали, узагальнений досвід з актуальних питань щодо законодавства про відпустки.

Навчальний посібник розрахований на викладачів, курсантів та усіх, хто цікавиться питаннями оплати праці працівників військових частин Збройних Сил України.

 

Правова робота в Збройних Силах України

Правова робота в Збройних Силах України: Навчальний посібник / За заг. ред. В.І. Кириленка. – К. : ВІКНУ, 2010. – 408 с.
Навчальний посібник ''Правова робота в Збройних Силах України'' призначений для курсантів (студентів) та науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів України для підготовки курсантів (студентів) за спеціальністю ''Правознавство'' на посади офіцерського складу військово-юридичного профілю.

Практичний курс військової психології

Балашова С.П., Васильєв С.П., Дубровинський Г.Р. Практичний курс військової психології: Навчальний посібник. Част. 2. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2013. – 172 с.
Навчальний посібник підготовлений з метою посилення практичної спрямованості підготовки фахівців виховної та соціально-психологічної роботи. Поданий матеріал відповідає програмі навчальної дисципліни ''Військова психологія'', яка викладається курсантам, студентам спеціальностей ''Психологія'', ''Політологія'', ''Правовиховна робота'', а також робочій програмі навчальної дисципліни ''Соціально-психологічні та педагогічні проблеми гуманітарного розвитку Збройних сил України'', яка викладається студентам за програмою підготовки офіцерів запасу. При підготовці навчального посібника враховані результати аналізу відгуків на випускників минулих років та військового стажування курсантів.
Розрахований для науково-педагогічних працівників, курсантів, студентів, а також для практичного використання офіцерами-психологами у частинах та підрозділах Збройних Сил України.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу (англ. мова)

Свистунова С.С. Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 1 курсу. – 2-ге вид. – К., 2010. – 236 с.
ISBN 966-8188-38-1
Практичний курс складений для курсантів (студентів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих у середньому навчальному закладі. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища має сприяти формуванню у курсантів (студентів) загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англ. мова) – Ч. 1

Виноградова I.B. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англійська мова). – частина 1 – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2006. – 282 с.
ISBN 966-8188-40-3
Практичний курс складений для курсантів немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови у вищому військовому навчальному закладі. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища повинно сприяти формуванню у курсантів загальної культури. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу (англ. мова) – Ч. 2

Анохіна Г.П. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 2 курсу – частина 2 (англійська мова). – 2-е вид., перероблене та доповнене. – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 214 с.
ISBN 966-8188-40-3
Практичний курс укладений відповідно до робочої навчальної програми ВІКНУ з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) (англійська мова) для курсантів (студентів) немовних спеціальностей. Посібник складається з чотирьох тематичних розділів, кожен з яких містить 8 занять. Кожне заняття передбачає читання і переклад основного тексту та відповіді на запитання до нього, виконання лексичних та граматичних вправ. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах та аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Геоінформаційні системи та технології''

Златніков В.Г. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Геоінформаційні системи та технології" (англійська мова). – К : ВІКНУ, 2013. – 210с.
Практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Геоінформаційні системи та технології", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Політологія''

Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Політологія" (англійська мова). – К., 2006. – 255 с.
Практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Політологія", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Правознавство''

Свистунова С.С. Практичний курс з вивчення іноземної мови для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Правознавство" (англійська мова). – К., 2006. – 307 с.
Цей практичний курс складений для курсантів за спеціальністю "Правознавство", які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на перших трьох курсах навчання у Військовому інституті. Вивчення іноземної мови як культурного та соціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, ознайомлення з базовою лексикою за спеціальністю, активізація навичок усного мовлення з професійної тематики.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності ''Психологія''

Коржова О.М. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово- спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Психологія". – К., 2006. – 299 с.
Практичний курс складений для студентів (курсантів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на 1-му, 2-му та 3-му курсах Військового інституту. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища має сприяти формуванню у курсантів загальної культури.
Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу (англ. мова) – для спеціальності "Фінанси"

Робак О.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 4 курсу за спеціальністю "Фінанси". – К. : 2006, – 246 с.
Практичний курс складений для студентів (курсантів) немовних спеціальностей, які продовжують вивчення іноземної мови на основі знань, набутих на 1-му, 2-му та 3-му курсах військового інституту. Вивчення іноземної мови як культурного та спеціального явища повинно сприяти формуванню у курсантів загальної культури. Метою посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) З курсу (англ. мова)

Хакімова Ю.О. Практичний курс з вивчення іноземної мови (військово-спеціальної мовної підготовки) для курсантів (студентів) 3 курсу (англійська мова). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – 152 с.
ISBN 966-8188-39-Х
Практичний курс складений для курсантів (студентів) 3 курсу немовних спеціальностей. Він є продовженням основного курсу вивчення іноземної мови та завершує основний курс. Метою навчального посібника є практичне оволодіння англійською мовою, формування навичок у різних сферах, аспектах мовної діяльності.

РОБОТА КОМАНДИРА МЕХАНІЗОВАНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА ДІЇ СОЛДАТА В БОЮ

Дмитро Зайцев

Навчальний посібник розроблено та підготовлено відповідно до вимог Бойового статуту механізованих і танкових військ Сухопутних військ, настанов, рекомендацій ГШ ЗС України з урахуванням бойового досвіду військовослужбовців ЗС України, а також Програми підготовки офіцерів запасу модуля "Тактична підготовка". Посібник є узагальненим довідковим матеріалом для практичної роботи командира механізованого відділення з організації бою (тактичних дій); призначений для курсантів, які навчаються за програмою офіцерів запасу; слухачів і викладачів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, інших закладів вищої освіти Міністерства оборони України.

Робота командира взводу в основних видах бою

Зайцев Д.В. Робота командира взводу в основних видах бою / Зайцев Д.В., Пахарєв С.О., Луценко І.О. – К. : ВІКНУ, 2014. – 144 с.
Навчальний посібник підготовлено відповідно до програми підготовки офіцерів запасу з предмету “Тактична підготовка”, він містить систематизований збірник документів та довідкових матеріалів, які застосовуються в практичній роботі командира взводу з організації бою в різних умовах обстановки.
Посібник призначено для студентів, які навчаються за програмою офіцерів запасу, викладачів факультету військової підготовки Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка та інших ВВНЗ МОУ.
Також він буде корисний командирам механізованих підрозділів як у підготовці і проведенні тактико-стройових, тактичних занять (навчань) з особовим складом, так і під час підготовки та ведення основних видів бою, визначених Бойовими статутами Сухопутних військ ЗСУ.

Соціальний супровід військовослужбовців та членів їх сімей

Соціальний супровід військовослужбовців Збройних Сил України та членів їх сімей: практичні аспекти діяльності посадових осіб військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки: методичний посібник / Герасименко О.В., Горбенко І.М., Дєточка О.Д., Дембіцький В.М., Єфімова В.В., Калініченко Я.В., Камінська А.С., Куц С.В., Лагодзінський В.В., Мороз В.М., Панченко В.М., Рожков Є.О., Умеренкова Н.Ф., Шевчук О.В.. – Київ.: НДЦ ГП ЗС України, 2023. – 130 с.

 

У методичному посібнику представлено систему соціального супроводу у Збройних Силах України, види соціальних послуг, які можуть надаватися військовослужбовцям та членам їх сімей, родинам загиблих, зниклих безвісти та полонених, а також основні етапи роботи з даними категоріями осіб. Розкрито взаємодію посадових осіб військових частин, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки з органами державної влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими об’єднаннями (спілками) в інтересах соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей.

Статистика для економістів

Городянська Л.В., Сизов А.І.

Статистика для економістів: навчальний посібник./ Городянська Л.В., Сизов А.І.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, військовий ін-т, каф. фінансового забезпечення військ. – К.: [Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка], 2019. – 350 c.

Навчальний посібник розроблено відповідно до навчальної програми дисципліни “Статистика для економістів” для спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”, містить теоретико-методологічні засади загальної теорії статистики, основні класифікації в економічній статистиці, категорії та концепції в системі національних рахунків, детальний огляд статистики національного багатства, ринку та підприємств в Україні, статистики трудової діяльності, продуктивності і вартості робочої сили. Все це складає систематизовані відомості про організаційні та методичні засади здійснення статистичного спостереження в економіці та практичного застосування його результатів. Матеріал посібника орієнтовано на набуття фахових компетентностей студентів і супроводжується контрольними та практичними завданнями для закріплення теоретичного матеріалу.

Призначений для самостійної роботи студентів і може бути корисним для викладачів і аспірантів.

Сугестивні технології маніпулятивного впливу

Сугестивні технології маніпулятивного впливу : навч. посіб. / [В.М. Петрик, М.М. Присяжнюк, Л.Ф. Компанцева, Є.Д. Скулиш, О.Д. Бойко, В.В. Остроухов]; за заг. ред. Є.Д. Скулиша. – 2-ге вид. – К. : ВІПОЛ, 2011. – 248 с.
ISBN 978 - 966 - 8916 - 16 - 8
Розкрито сутність і засоби маніпулювання свідомістю, розглянуто особливості маніпулятивного впливу з використанням нейролінгвістичного програмування, піару та інших сучасних сугестивних технологій. У додатку уміщено програму навчального спецкурсу для впровадження матеріалів посібника в освітній процес.
Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів гуманітарної спрямованості, насамперед психологів, журналістів, політологів, кримінологів, а також практичних психологів і психіатрів, представників спецслужб й інших силових відомств.

СУДОУСТРІЙ ТА ВІЙСЬКОВІ ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В УКРАЇНІ

доктор юридичних наук, професор І. М. Коропатнік (Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка) доктор юридичних наук, доцент В.Й. Пашинський (Київський національний університет імені Тараса Шевченка) Рекомендовано до друку Вченою радою Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 11 від 3 січня 2022 р.) Боброва Ю.Ю. Судоустрій та військові правоохоронні органи в Україні: навч. посібн. / Ю.Ю. Боброва – К.: ВІ КНУ. 2022. – 220 с.

Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі

Курбан О.В. Сучасні інформаційні війни в мережевому он-лайн просторі [Текст] : навчальний посібник / О.В. Курбан. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 286 с.

У посібнику представлено методологічні, методичні та практичні аспекти сучасних інформаційних війн у мережевому он-лайн просторі. Методологічною основою посібника є алгоритмізація управлінських процесів під час планування, реалізації та оцінки результативності здійснених інформаційно-психологічних операцій у соціальних он-лайн мережах.

Навчальний посібник розрахований на курсантів Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка, фахівців з питань інформаційної війни, науковців, викладачів, аспірантів, студентів профільних спеціальностей цивільних ВНЗ та всіх тих, хто цікавиться питаннями розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних процесів.

Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері

Сучасні комунікаційно-контентні процеси в безпековій сфері [Текст] : навчальний посібник / Клубань О.М., Курбан О.В., Любовець Г.В., Король В.Г., Савчук Р.П. — Київ : ВІКНУ, 2016. — 170 с.

Посібник до навчальної дисципліни «Армія і медіа» для курсантів випускних курсів та офіцерів інформаційно-медійних структур Збройних Сил України, які підвищують свою професійну кваліфікацію. Збірка матеріалів (статті, лекції, виступи) викладачів кафедри військової журналістики Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка дає можливість майбутнім фахівцям з комунікаційно-контентної безпеки – військовим журналістам та прес-офіцерам органів військового управління краще зрозуміти сутність процесів, які сьогодні характеризують сектор безпеки і оборони держави в публічних інформаційних полях, для того, щоб приймати адекватні управлінські рішення з метою ефективної взаємодії між армією та медіа в площині відносин суспільство – сектор безпеки.

Тактика

Вішняков В.В. Тактика: підручник / В.В. Вішняков, Г.А. Дробаха, А.А. Каленський, Є.Б. Смірнов. – К. : ВПЦ ''Київський університет'', 2008. – 735 с.
Підручник розроблено згідно з вимогами навчальної програми дисципліни "Тактика" Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо підготовки курсантів (студентів) некомандного профілю. При його написанні використаний досвід останніх війн, локальних конфліктів, військових навчань, а також враховані наукові і навчально-методичні досягнення викладання тактики в інших навчальних закладах ЗС України. В основу підручника покладені та використані вимоги Бойових статутів Сухопутних військ та інших керівних документів з підготовки, організації та ведення сучасного загальновійськового бою підрозділами до батальйону включно.
Підручник призначений для офіцерів і курсантів закладів освіти ЗСУ, він також може бути використаний при підготовці та проведенні занять з бойової та професійної підготовки командирами підрозділів ЗСУ.

Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу

Мірошніков С.В., Каленський А.А., Шворов С.А. , Сморчков А.Б., Присяжнюк В.А. Тактична підготовка солдата, механізованого відділення і взводу: Навчально-методичний посібник. – К. : Обрії, 2008. – 128 с.
ISBN 966-95774-2-ХІ
Посібник призначений для підготовки курсантів, студентів до проведення занять з тактики (тактичної підготовки) під час стажування у військах і проведення навчального збору, а також як навчально-методичне керівництво для випускників ВІКНУ.
Посібник також може бути рекомендований викладачам і командирам механізованих підрозділів для надання їм допомоги в організації тактико-стройових і тактичних занять. У посібнику розглядаються не тільки теоретичні питання з тактичної підготовки із солдатом, механізованим відділенням і взводом, а й конкретні приклади та варіанти проведення занять, викладені основні тактичні прийоми і способи дій, які застосовуються під час бою, що надає посібнику додаткової практичної значимості.
Рекомендації, які викладені в посібнику, варто застосовувати творчо, залежно від конкретних умов, вишукуючи нові прийоми та способи підвищення методичної майстерності при навчанні солдата, механізованого відділення й взводу з тактичної підготовки.

Українська військова журналістика (ХIХ-го - початку XХ століття)» Навчальний посібник

 

Українська військова журналістика (ХIХ-го — початку ХХ століття): Навчальний посібник / Позняков О.П. Київ, ВІКНУ 2023р. – 159 с.

У навчальному посібнику розглядаються актуальні питання започаткування й розвитку військової преси в контексті національно-визвольної боротьби українського народу у (1917-1921 рр).

Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України

Шпильовий С.Є., Котій Д.М. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2008. – 310 с.
У книзі висвітлені теоретичні та методичні основи управління фінансово-економічною діяльністю і фінансового контролю в Міністерстві оборони та Збройних Силах України. Обґрунтовано та запропоновано практичні рекомендації щодо діяльності посадових осіб фінансової та контрольно-ревізійної служб в умовах життєдіяльності військ.
Розраховано на керівників і фахівців військових формувань, а також на курсантів і слухачів вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України.

Фінансове забезпечення військової частини

Семеніхін І.М., Анохін В.М. Фінансове забезпечення військової частини. Навчальний посібник. – К. : ВІКНУ, 2007. – 380 с.
Навчальний посібник висвітлює теоретичні та методичні основи й організацію фінансового забезпечення військової частини, роль і місце в цих питаннях відповідних командирів і начальників фінансових органів.

Фінансово-господарський аудит у Міністерстві оборони та Збройних Силах України: необхідність та шляхи впровадження

Шпильовий С.Є., Місяць О.О. Фінансово–господарський аудит у Міністерстві оборони та Збройних Силах України: необхідність та шляхи впровадження.– К. : ВІКНУ, 2010. – 133 с.
У навчальному посібнику висвітлені методичні рекомендації щодо впровадження фінансово–господарського аудиту в Міністерстві оборони та Збройних Силах України і запропонований порядок проведення фінансово-господарського аудиту у військовій частині.
Розраховано на керівників і фахівців військових формувань, а також на курсантів і слухачів вищих навчальних закладів Міністерства оборони України.